Lobby mit Kamin, Sir Nikolai Hotel, Hamburg

Lobby mit Kamin, Sir Nikolai Hotel, Hamburg