Lobby, Sir Nikolai Hotel, Hamburg, German Design Award 2019